Pisanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i UE Technologie przyjazne środowisku Przygotowanie i prowadzenie przetargów Projektowanie, modernizowanie i wdrażanie systemów ciepłowniczych

Realizacje

Wybrane realizacje:

Kompleksowa termomodernizacja systemu grzewczego AOCh CARITAS w Rybakach z zastosowaniem biomasy jako paliwa.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego „Caritas” w formie przedstawicielstwa w ramach przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego. Zrealizowano następujący zakres prac: - termomodernizacja obiektów- hotel Bielik, Budynek Jaskółka, budynek Dom Wędkarza, budynek kuchnia-stołówka, - modernizacja źródła ciepła (kotłownia 2x500 kW) z zastosowaniem biomasy Modernizacja sieci ciepłowniczych

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Świętajno

Pozyskanie środków finansowych, przygotowanie i prowadzenie inwestycji "pod klucz" w imieniu Inwestora dla inwestycji pn.: “ Racjonalizacja wykorzystania energii oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świętajnie i w Spychowie w gminie Świętajno”. Wartość inwestycji: 9 273 220,- PLN

Kotłownia na biomasę z instalacją solarną w Świętajnie. Moc 2 x 500 kW
Budynek Szkoły w Spychowie po termomodernizacji
Podręczny magazyn biomasy przy kotłowni w Spychowie

Inwestor Zastępczy - "Budowa sieci wodociągowej Spychowo - Bystrz oraz Świętajno - Chochół w Gminie Świętajno

W ramach zadania firma "JUWA" opracowała koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, przygotowała dokumentację przetargową i współuczestniczyła w przetargu na wybór Wykonawcy, następnie sprawowała nadzór nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru. Łączna wartość inwestycji - 318 032,12 PLN

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Koczek, Kierwik oraz Jeruty (Chajdyce) w Gminie Świętajno

W ramach zadania firma "JUWA" opracowała dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Koczek (4935,1 m), Kierwik (5245,1m) oraz Jeruty (Chajdyce)(5140,9m). Zakres prac projektowych obejmował: Przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową oraz decyzję o lokalizacji celu publicznego; Opracowanie projektu budowlanego; Wykonanie przedmiaru prac oraz kosztorysu inwestorskiego; Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii; Przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowę.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich- MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- budowa kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w formie przedstawicielstwa w ramach przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego polegającego m. in. na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania oraz studium wykonalności przedsięwzięcia pod względem techniczno-ekonomicznym, a także przygotowanie wniosków do instytucji finansujących, które doprowadziły do pozyskania dotacji z RPO WiM w kwocie 3 966 977,95 zł. Zakres inwestycji obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej-11811,88m w miejscowościach:Kolonia,Kierwik,Połom,Koczek; budowa przepompowni ścieków (15 szt.);budowa stacji uzdatniania wody Qhmax 40m3/h oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie. Łączna wartość inwestycji 5 052 640,81 zł.

Termomodernizacja obiektów Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Gietrzwałdzie.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w formie przedstawicielstwa w ramach przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego. W pierwszym etapie opracowano koncepcję techniczno-ekonomiczną, program funkcjonalno-użytkowy oraz przygotowano wniosek i studium wykonalności w celu pozyskania dotacji i pożyczek z NFOŚiGW. Zakres inwestycji obejmował projekt budowlano-wykonawczy: modernizacja instalacji grzewczej (m. in.wymiana kotła olejowego na nagrzewnicę zasilaną gazem w Bazylice Sanktuarium Maryjnego),zamienny rozdzielni ciepła,zamienny sieci cieplnej preizolowanej czteroprzewodowej do Budynku Handlowego oraz projekt wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych w Domu Pielgrzyma.Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 771 304,43zł.

JUWA Sp. z o.o.

15-182 Białystok
ul. Gen. Sosabowskiego 22
Telefon: +48 (85) 740 87 80, 696077948
Email: juwa@juwa.pl

© 2012 PPHU JUWA S.C.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkich treści jest zabronione.

Projekt i realizacja Spot Center